xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm

Ngày 6/7/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm

Xem chi tiết tại đây