xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình số 03 - CTr/QU

Ngày 12/02/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình số 03 - CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2018

Xem chi tiết tại đây