xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc Xây dựng “phường văn minh đô thị”, “ tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” phường Ngọc Lâm năm 2018

Ngày 29/01/2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc Xây dựng “phường văn minh đô thị”, “ tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” phường Ngọc Lâm năm 2018

Xem chi tiết tại đây