Bài viết chuyên sâu

Giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm, khóa XXIII!
Ngày đăng 15/06/2020 | 15:39  | Lượt xem: 84

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 -2025 diễn ra ngày 19 và ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường nhà văn hóa UBND phường. Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXII trình Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh những thuận lợi cũng như khó khăn riêng của phường, Đại hội cũng đưa ra được tổng quát mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh kinh tế phát triển bền vững theo hướng thương mại - dịch vụ; Tập trung phát triển đô thị đồng bộ theo hướng văn minh, từng bước hiện đại. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, hướng mạnh về các tổ dân phố, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo ổn định. Củng cố, kiện toàn và xây dựng hệ thống chính trị nhất là đội ngũ cán bộ, công chức phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ phường tập trung thực hiện và luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm”. Từ đó đề ra được: 7 nhiệm vụ và 02 khâu đột phá (Một là: Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; Xây dựng và triển khai mô hình quản lý đô thị theo hướng chính quyền đô thị. Hai là: Điều hành hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thực hiện mô hình chính quyền điện tử cấp phường theo chỉ đạo của Quận, Thành phố) để hoàn thành 12 chỉ tiêu: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10-12 %/năm. (2) Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước thấp hơn hoặc bằng. (3) Phấn đấu cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo. (4) Mức giảm tỷ suất sinh thô bình quân hàng năm: 0,01%o. (5) Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng bình quân là 0,2%. (6) Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận "Gia đình văn hóa" 93-95 %/năm. (7) Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận "Tổ dân phố văn hóa" 84 %/năm. (8) Phấn đấu số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 01 trường. (9) Kết nạp đảng viên mới hàng năm từ 8 đến 10 đồng chí.. (10) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80%. (11) Không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. (12) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Vậy giải pháp để Đảng bộ phường Ngọc Lâm là gì ?. Vâng đó là nhiệm vụ mà tập thể Đảng bộ phường Ngọc Lâm tìm giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể như sau:

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế : Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân; Các giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Có giải pháp hiệu quả thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương gắn với thực hiện các quy chế dân chủ cơ sở.

Về công tác đầu tư hạ tầng; Giải phóng mặt bằng; Quản lý đất dai, đô thị và bảo vệ môi trường: Xác định những giải pháp chủ yếu trong đầu tư hạ tầng, triển khai các dự án trên địa bàn phường trong 5 năm tới, nhất là các dự án lớn. Giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ. Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp công tác quản lý đất đai, khắc phục hạn chế, xử lý vi phạm, khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai. Tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý chung cư, phòng cháy chữa cháy gắn với quy chế dân chủ, các đề án, phương án do quận đã ban hành. Phát huy vai trò hoạt động của các câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường, huy động sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tập trung xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Các giải pháp hạn chế tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

 Về phát triển văn hóa - xã hội: Phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của địa phương, giữ gìn, phát huy bản sắc, các giá trị văn hóa truyền thống, các nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng. Phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao góp phần nâng cao sức khoẻ và đời sống tinh thần cho Nhân dân gắn với mô hình hoạt động của các nhà văn hoá, các câu lạc bộ. Quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phổ cập giáo dục; hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; phát huy vai trò của hội khuyến học, tôn vinh các gia đình hiếu học...Thực hiện các giải pháp trong giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Chi trả chế độ chính sách xã hội kịp thời đúng đối tượng. Quan tâm công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh nguy hiểm ở người.

Về công tác quốc phòng, an ninh: Đảm bảo ổn định công tác quốc phòng - quân sự địa phương gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện diễn ra trên địa bàn.

 Về công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW6 khóa XII và Đề án 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy Long Biên về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tố dân phố trên địa bàn quận Long Biên. Chủ động triển khai mô hình thí điểm xây dựng chính quyền đô thị theo chỉ đạo của quận và thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Quan tâm, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền phường. Lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Về hoạt động ca MTTQ và các đoàn thể nhân dân: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt việc tập hợp quần chúng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; Phát triển tổ chức, đoàn viên hội viên.  Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho hội viên, nhân dân.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực: Đổi mới học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Coi trọng hơn nữa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng. Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thẩn Nghị quyết TW6 khóa XII, Nghị quyết 39 -NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương; Các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố và quận. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo. Tập trung làm tốt công tác dân vận của chính quyền. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; Thực hiện đúng nguyên tắc, điều lệ, quy chế làm việc của cấp ủy. Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức phường. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công tác.

Hy vọng với tập thể Đảng bộ và Chính quyền phường Ngọc Lâm xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết, trọng tâm là việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị, xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2020 - 2025) và xây dựng phường đạt mô hình chính quyền điện tử. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhằm tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong phường; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra./.

*Một số hình ảnh:

Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện