Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
170/KH-HĐND Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 05/03/2020
169/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 05/03/2020
167/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Ngọc Lâm năm 2020 31/01/2020
166/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ IX - HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/01/2020
164/TTr - HĐND Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường Ngọc Lâm năm 2020 15/12/2019
165/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường năm 2019 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 14/12/2019
164/TTr-HĐND Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường Ngọc Lâm năm 2020 14/12/2019
162/HĐND Về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ IX 10/12/2019
163/QĐ - TTHĐND Quyết định triệu tập đại biểu dự kỳ họp thứ IX - Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/12/2019
160/TB-HĐND Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ IX - HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021 20/11/2019
161/TB-HĐND Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm trước kỳ họp thứ IX 20/11/2019
130/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT, 3 tháng đầu năm 2019 19/11/2019
96/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018 13/11/2019
159/KH-HĐND Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VIII - HĐND phường 11/11/2019
158/QĐ - HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VIII - HĐND phường 11/11/2019
109/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường năm 2018 nhiệm vụ trọng tậm năm 2019 30/10/2019
157/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 22/10/2019
156/QĐ-TT HĐND Quyết định triệu tập đại biểu dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/10/2019
154/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát thực hiện xây dựng "phường văn minh đô thị", "tuyến đường văn minh đô thị" năm 2019 04/10/2019
153/TTr-HĐND Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả bầu cử đối với chức danh : Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm 03/10/2019