Thành viên UBND

Thành viên Ủy Ban Nhân Dân nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 03/09/2015 | 01:34  | Lượt xem: 12833

.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

Địa điểm trụ sở: Số 41 Nguyễn Sơn – Long Biên – Hà Nội

Phường Ngọc Lâm được thành lập năm 2004 trên cơ sở chia tách huyện Gia Lâm và là 1 trong 14 phường của quận Long Biên. Phường có diện tích tự nhiên 113,04 ha với tổng số 5400 hộ gia đình, 24295 nhân khẩu. Tổng số phường có 29 tổ dân phố, 6 tuyến phố chính.

Ủy ban nhân dân phường do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Cụ thể:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Năm sinh

Trình độ

Liên hệ

Nam

Nữ

Học vấn

Chính trị

Chuyên môn

1. Chủ tịch UBND phường: Đ/c Vũ Ngọc Hiệp

 

1973   12/12 Cao cấp

Thạc sỹ Quản lý Đô Thị 

SĐT: 0913383321

Email: Vungochiep_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phó chủ tịch phụ trách Kinh tế - Đô thị: Đ/c Trần Hồng Việt

1973

 

12/12

Trung cấp

Kỹ sư kinh tế

Cử nhân Luật

SĐT: 0904050189

Email: tranhongviet_longbien@hanoi.gov.vn

3. Phó chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội:  Nguyễn Văn Tiến

1976

 

12/12

Trung cấp

Cử nhân hành chính

 

SĐT: 0904800135

Email: nguyenvantien_longbien@hanoi.gov.vn

4. Thành viên UBND – Trưởng công an phường: Đ/c Lê Vĩnh Hà

1977

 

12/12

Trung cấp

Cử nhân luật

SĐT: 0913234707

Email:

 

5. Thành viên UBND - Chỉ huy trưởng quân sư phường: Đ/c Phạm Nam Giang

 

1981

 

12/12 Trung cấp

Cử nhân hành chính

Trung cấp quân sự

SĐT: 0977112386

Email: Phamnamgiang_longbien@hanoi.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

         * Chủ tịch UBND phường

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân  phường  là người đứng đầu ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003; đồng thời, cùng ủy ban nhân dân phường  chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân  phường  và ủy ban nhân dân quận .

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân phường;

3. Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của ủy ban nhân dân phường.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên ủy ban nhân dân phường và các cán bộ, công chức khác thuộc ủy ban nhân dân phường, Tổ trưởng dân phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

5.Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và ủy viên ủy ban nhân dân phường ;

6. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân phường và thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

7. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường, hoạt động của ủy ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường  và ủy ban nhân dân quận;

8. Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân phường; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

9. Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

          Các phó chủ tịch UBND phường

1. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường và ủy ban nhân dân quận. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định;

3. Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định;

4. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức và tổ dân phố thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

           *Các ủy viên UBND

1. Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công trước chủ tịch UBND và UBND phường; cùng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND phường trước HĐND phường và UBDN quận; nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND phường về lĩnh vực công tác của mình và các công việc khác có liên quan; Tư vấn pháp lý cho UBND và Chủ tịch UBND phường về lĩnh vực an ninh trật tự.

2. Tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND phường với tư cách là thành viên UBND theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường