tin tức khác

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 22/05/2021 | 06:40  | Lượt xem: 52

.

* Ngày 03/05/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc công bố danh sách chính thức 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội để bầu 29 đại biểu Quốc hội khóa XV, theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/04/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Tại đơn vị bầu cử số 02 (gồm quận Hoàn Kiếm, quận Long Biên, huyện Đông Anh) có 05 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

http://bode.longbien.hanoi.gov.vn/documents/633567/10136265/%E1%BA%A3nh+danh+s%C3%A1ch+b%E1%BA%A7u+c%E1%BB%AD+qu%E1%BB%91c+h%E1%BB%99i.jpg/6edfd250-ea3f-4c4a-8959-4c2b1ac858c2?t=1621398661458

* Ngày 27/04/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách chính thức gồm 160 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị số 09, quận Long Biên có 05 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

http://bode.longbien.hanoi.gov.vn/documents/633567/10136265/%E1%BA%A2nh+danh+s%C3%A1ch+%C4%91%E1%BA%A1i+bi%E1%BB%83u+H%C4%90ND+c%E1%BA%A5p+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91.jpg/4b0acdd0-4864-4ea6-99f0-dd98bdec44f8?t=1621398662337

* Ngày 26/04/2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử. Tổng số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên là 58 người. Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Ngọc Lâm, Gia Thụy có 08 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên, cụ thể như sau:

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!