THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)
Ngày đăng 18/05/2020 | 08:41  | Lượt xem: 156

Thực hiện Hướng dẫn số 96 -HD/BTGQU ngày 17/4/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên về “Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)”; Đảng ủy phường Ngọc Lâm ban hành hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền

/documents/780021/8427110/HD+tuyen+truyen+KN+ngay+sinh+CT+HCM.pdf/4b44c605-9ad9-4c8f-a9e9-ae9668557c78