THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 18/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 150

Thực hiện Hướng dẫn số 95 - HD/BTGQU ngày 21/4/2020 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

/documents/780021/8427110/HD+tuyen+truyen+CCHC.pdf/2e412a00-df3f-4b9b-819c-5c93ad4ed679