THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng năm 2020
Ngày đăng 18/05/2020 | 08:34  | Lượt xem: 152

Việc tổ chức kỷ niệm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang và những công lao, đóng góp của các ban, cơ quan đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua

/documents/780021/8427110/HD+KN+nam+chan.pdf/fd04bdf4-c21c-440c-810f-5cc91263f040