thông báo

Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng 14 tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 12/06/2020 | 02:23  | Lượt xem: 158

.

Ngày 10/6/2020, UBND phường Ngọc Lâm đã ban hành 14 quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

Xem và tải văn bản tại đây

1. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

2. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 2 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

3. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

4. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

5. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

6. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 6 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

7. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 7 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

8. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 8 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

9. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

10. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 10 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

11. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 11 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

12. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 12 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

13. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 13 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022

14. Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 27 phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022