thông báo

Thông báo về Tiểu sử tóm tắt Ứng cử viên 14 Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 06/06/2020 | 15:42  | Lượt xem: 244

.

Thông báo về Tiểu sử tóm tắt Ứng cử viên 14 Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn:

1. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

2. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

3. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

4. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

5. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

6. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

7. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

8. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 8, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

9. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-202

10. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

11. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 11, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

12. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 12, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

13. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 13, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022

14. Ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố số 27, phường Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2022