thông báo

Các văn bản triển khai thực hiện thí điểm chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ 1/7/2021
Ngày đăng 01/07/2021 | 13:04  | Lượt xem: 100

Để thực hiện tốt việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ 1/7/2021, Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Long Biên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể như sau: (Chi tiết kích trực tiếp vào các văn bản)

1. Nghị định 32/2021/NĐ-CP, ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2012/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

2.Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

3. Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị;

4. Kế hoạch 193/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND quận triển khai thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên;