thông báo

Thực hiện chủ trương tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên!
Ngày đăng 20/04/2020 | 10:31  | Lượt xem: 86

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả"; kế hoạch số 10-NQ/TU ngày 29/11/2018 của Thành ủy Hà Nội "Về việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chính trị trên địa bàn dân cư theo đề án 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013" và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội

/documents/179754/8231956/CV+1343+QU+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+ch%E1%BB%A7+tr%C6%B0%C6%A1ng+T%E1%BB%95+tr%C6%B0%E1%BB%9Fng+TDP+l%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A3ng+vi%C3%AAn_1.PDF/a035da95-3e12-46c3-9104-685b415e0eb5