Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
95/KH-UBND Kế hoạch triển khai và phát động cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phong trao thi đua yêu nước năm 2015 02/04/2015
77/QĐ-UBND Quyết định về khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2011-2015 trong thực hiện CT 03 của BTC 16/03/2015
73/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2015 13/03/2015
115/UBND-TĐKT Công văn đăng ký danh hiệu thi đua năm 2015 10/03/2015
49/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2015 28/02/2015
01/2015/QĐ-UBND Quyết định v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND quận Long Biên về công tác thi đua khen thưởng 26/02/2015
43/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 11/02/2015
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2015 28/01/2015
24/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2014 23/01/2015
14/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong công tác chính quyền năm 2014 14/01/2015
09/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ năm 2014 12/01/2015
07/QĐ-UBND Quyết định tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội phụ nữ năm 2014 09/01/2015
06/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội NCT phường Ngọc Lâm năm 2014 07/01/2015
06/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận Long Biên 08/10/2014
124-KH/TU Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng 26/06/2014
07/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trông công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng 19/03/2014
54/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 30/12/2011
21/2010/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/05/2010
42/2010/NĐ-CP Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 15/04/2010