Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 25/03/2019
13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 25/03/2019
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 18/03/2019
12/LCT-UBND Lịch công tác tuần 12/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 17/03/2019
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 11/03/2019
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 11/03/2019
Số 10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/03/2019
10/LCT-UBND Lịch công tác tuần 10/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 03/03/2019
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 09/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 25/02/2019
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09 của ĐU; HĐND; UBND; MTTQ và các đoàn thể 25/02/2019
Số 08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 08 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 18/02/2019
08/LCT-UBND Lịch công tác tuần 08/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 17/02/2019
Số 06, 07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 06, 07 của ĐU - HĐND - UBND- MTTQ và các đoàn thể 11/02/2019
07/LCT-UBND Lịch công tác tuần 07/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 11/02/2019
Số 05-LT/ĐU Lịch công tác tuần 05 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 28/01/2019
05/LCT-UBND Lịch công tác tuần 05/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 28/01/2019
Số 04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 04 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 21/01/2019
04/LCT-UBND Lịch công tác tuần 04/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 21/01/2019
03/LCT-UBND Lịch công tác tuần 03/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 14/01/2019
Số 03-LT/ĐU Lịch cong tác tuần 03 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 14/01/2019