Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/09/2019
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 15/09/2019
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/09/2019
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 09/09/2019
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/09/2019
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 03/09/2019
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/08/2019
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 25/08/2019
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 19/08/2019
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 18/08/2019
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/08/2019
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 11/08/2019
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32 của ĐU -HĐND - UBND - MTTQ vá các đoàn thể 05/08/2019
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 04/08/2019
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 29/07/2019
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 29/07/2019
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 22/07/2019
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/07/2019
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29 của ĐU -HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 15/07/2019
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 15/07/2019