Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 03/06/2019
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/06/2019
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 27/05/2019
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 26/05/2019
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 20/05/2019
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 19/05/2019
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/05/2019
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 13/05/2019
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19 ccủa ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/05/2019
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 05/05/2019
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 02/05/2019
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 01/05/2019
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/04/2019
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 22/04/2019
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/04/2019
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 15/04/2019
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 08/04/2019
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 07/04/2019
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 01/04/2019
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 31/03/2019