Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/LCT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 02/05/2021
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/04/2021
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 25/04/2021
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 19/04/2021
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 17/04/2021
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/04/2021
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 10/04/2021
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 10/04/2021
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 05/04/2021
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 03/04/2021
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 29/03/2021
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 27/03/2021
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/03/2021
12/LCT-UBND Lịch công tác tuần 12/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 20/03/2021
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 15/03/2021
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 13/03/2021
Số 10/LT/ĐU Lịch công tác tuần 10 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 08/03/2021
10/LCT-UBND Lịch công tác tuần 10/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 06/03/2021
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 01/03/2021
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 09/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 27/02/2021