Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
28/LT-UBND Lịch công tác tuần 28/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 10/07/2021
Số 27-LTĐU Lịch công tác tuần 27 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 05/07/2021
27/LT-UBND Lịch công tác tuần 27/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 03/07/2021
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 28/06/2021
26/LT-UBND Lịch công tác tuần 26/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 26/06/2021
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 21/06/2021
25/LT-UBND Lịch công tác tuần 25/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 19/06/2021
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 14/06/2021
24/LT-UBND Lịch công tác tuần 24/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 12/06/2021
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 07/06/2021
23/LT-UBND Lịch công tác tuần 23/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 05/06/2021
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 31/05/2021
22/LT-UBND Lịch công tác tuần 22/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 29/05/2021
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 24/05/2021
21/LT-UBND Lịch công tác tuần 21/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 22/05/2021
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20 của Đảng ủy - HĐND - MTTQ và các đoàn thể 17/05/2021
20/LT-UBND Lịch tuần 20/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 15/05/2021
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19 của Đảng ủy - HĐND - ubnD - mTTQ và các đoàn thể 10/05/2021
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/LCT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 09/05/2021
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/05/2021