Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 05-LT/ĐU Lịch công tác tuần 05 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 28/01/2019
05/LCT-UBND Lịch công tác tuần 05/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 28/01/2019
Số 04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 04 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 21/01/2019
04/LCT-UBND Lịch công tác tuần 04/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 21/01/2019
03/LCT-UBND Lịch công tác tuần 03/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 14/01/2019
Số 03-LT/ĐU Lịch cong tác tuần 03 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 14/01/2019
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 07/01/2019
02/LCT-UBND Lịch công tác tuần 02/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 06/01/2019
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 02/01/2019
01/LCT-UBND Lịch công tác tuần 01/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 01/01/2019
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 25/12/2018
52/LCT-UBND Lịch công tác tuần 52/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 23/12/2018
51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 17/12/2018
51/LCT-UBND Lịch công tác tuần 51/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 16/12/2018
50/LCT-UBND Lịch công tác tuần 50/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 10/12/2018
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 10/12/2018
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/12/2018
49/LCT-UBND Lịch công tác tuần 49/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 01/12/2018
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/11/2018
48/LCT-UBND Lịch công tác tuần 48/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 25/11/2018