Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 24/06/2019
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 24/06/2019
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 17/06/2019
25/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 17/06/2019
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 10/06/2019
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 10/06/2019
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 03/06/2019
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/06/2019
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 27/05/2019
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 26/05/2019
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 20/05/2019
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 19/05/2019
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/05/2019
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 13/05/2019
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19 ccủa ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/05/2019
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 05/05/2019
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 02/05/2019
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 01/05/2019
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/04/2019
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 22/04/2019