Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
a test 09/03/2018
Số 10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 05/03/2018
10/LCT-UBND Lịch công tác tuần 10/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 04/03/2018
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/02/2018
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 9/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 24/02/2018
07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 7, 8/2018 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 11/02/2018
07/LCT-UBND Lịch công tác tuần 7, 8/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 11/02/2018
06-LT/ĐU Lịch công tác tuần 06/2018 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 04/02/2018
06/LCT-UBND Lịch công tác tuần 06/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 04/02/2018
05-LT/ĐU Lịch công tác tuần 05/2018 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 28/01/2018
05/LCT-UBND Lịch công tác tuần 05/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 28/01/2018
04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 04/2018 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 22/01/2018
04/LCT-UBND Lịch công tác tuần 04/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 22/01/2018
03/LCT-UBND Lịch công tác tuần 03/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 14/01/2018
02/LCT-UBND Lịch công tác tuần 02/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 08/01/2018
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02/2018 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 08/01/2018
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01 năm 2018 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 02/01/2018
01/LCT-UBND Lịch công tác tuần 01/2018 của UBND nhân dân phường Ngọc Lâm 01/01/2018
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 25/12/2017
52/LCT-UBND Lịch công tác tuần 52/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 24/12/2017