Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 14/05/2018
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 14/05/2018
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 07/05/2018
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 06/05/2018
Số 18/LT/ĐU Lịch công tác tuần 18 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 02/05/2018
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 28/04/2018
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND -MTTQ và các đoàn thể phường 23/04/2018
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 23/04/2018
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ vá các đoàn thể phường 16/04/2018
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 15/04/2018
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 09/04/2018
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 09/04/2018
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 02/04/2018
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 31/03/2018
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 26/03/2018
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 25/03/2018
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 19/03/2018
12/LCT-UBND Lịch công tác tuần 12/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 18/03/2018
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11 của ĐU - ĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 12/03/2018
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 11/03/2018