Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30 của ĐU - HĐND -UBND-MTTQ và các đoàn thể phường 23/07/2018
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 23/07/2018
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/07/2018
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 15/07/2018
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 09/07/2018
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/07/2018
27/LCT-UBND Dự thảo lịch công tác tuần 27/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 02/07/2018
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 01/07/2018
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26 của ĐU - HĐND - UBNS - MTTQ và các đoàn thể phường 25/06/2018
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 25/06/2018
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 18/06/2018
25/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 18/06/2018
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 11/06/2018
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 10/06/2018
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 04/06/2018
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 03/06/2018
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 28/05/2018
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 27/05/2018
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 21/05/2018
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 21/05/2018