Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 07/06/2021
23/LT-UBND Lịch công tác tuần 23/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 05/06/2021
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 31/05/2021
22/LT-UBND Lịch công tác tuần 22/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 29/05/2021
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 24/05/2021
21/LT-UBND Lịch công tác tuần 21/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 22/05/2021
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20 của Đảng ủy - HĐND - MTTQ và các đoàn thể 17/05/2021
20/LT-UBND Lịch tuần 20/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 15/05/2021
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19 của Đảng ủy - HĐND - ubnD - mTTQ và các đoàn thể 10/05/2021
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/LCT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 09/05/2021
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/05/2021
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/LCT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 02/05/2021
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/04/2021
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 25/04/2021
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 19/04/2021
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 17/04/2021
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/04/2021
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 10/04/2021
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 05/04/2021
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 03/04/2021