học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 09/07/2020 | 15:59  | Lượt xem: 669

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng, để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả thì việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham những là rất thiết thực và cấp bách trong tình hình hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, là người sáng lập ra Nhà nước Việt Nam. Là người đứng đầu một đảng cầm quyền và người đứng đầu Nhà nước. Ngay sau khi giành được chính quyền năm 1945, Người đã nhận rõ được mối nguy hại của các tệ nạn gắn với Nhà nước, đặc biệt là người có chức có quyền, nhất là trong điều kiện người có chức có quyền lại là đảng viên. 

Trong các hội nghị, các bài nói và viết của mình, ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền cho đến sau này, Bác rất chú ý đến việc giáo dục cho cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Bác là người lãnh đạo Nhà nước Việt Nam dân chủ đầu tiên đề cập đến việc chống các bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí… Những bệnh này cũng có thể được Hồ Chí Minh diễn đạt trong một thuật ngữ cổ hơn đó là “bất liêm”, mà ngày nay chúng ta gọi là tham nhũng. 

Nghiên cứu các tác phẩm của Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, chúng ta có thể thấy rằng Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã vạch rõ nguồn gốc, bản chất, các hình thức biểu hiện tham nhũng trong khu vực công và trong cả khu vực tư.

Thông qua định nghĩa chữ “Liêm”, Hồ Chí Minh đưa ra quan niệm về tham nhũng: “Liêm là trong sạch, không tham lam”, Bác chỉ ra 2 biểu hiện trong 10 hành vi bất liêm của cán bộ đó là: “Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên, Người cán bộ, cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút, hoặc trộm của công làm của tư”. Biểu hiện của bệnh tham ô đó là “Người cán bộ, cậy quyền thế mà đục khoét của dân, ăn của đút, hoặc trộm của công làm của tư” là bất liêm, tức không trong sạch, tham lam mà ngày nay chúng ta gọi là tham nhũng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa , Hồ Chí Minh đã coi trọng lên án những biểu hiện của sự tha hóa quyền lực Nhà nước trong không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Người luôn coi tham ô, lãng phí và quan liêu là ba kẻ thù hết sức nguy hiểm, Người viết: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của chính phủ” nó là: “Kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm, mang súng mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng mọi việc của ta”. 

Theo Hồ Chí Minh, trong ba kẻ thù trên, tham ô là kẻ thù nguy hiểm nhất, bởi đó là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Nó nguy hiểm đến mức mà Người từng xếp căn bệnh này ngang hàng với tội phản quốc.

Những hậu quả mà tham ô, lãng phí và quan liêu có thể đem lại cũng là một thứ giặc nguy hiểm, “thứ giặc ở trong lòng”. Chưa xoá bỏ hết cái nọc nguy hiểm này thì cách mạng chưa thành công được, vì nó ngấm ngầm chống phá cách mạng, chống phá sự nghiệp dựng xây chế độ mới của ta. Vì vậy, Bác nhắc nhở nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống “giặc nội xâm” này thì chưa làm tròn nhiệm vụ của mình.

Nguồn gốc của tham nhũng. Là do tha hóa quyền lực Nhà nước, do thiếu dân chủ. Thiếu dân chủ, được Hồ Chí Minh xem xét từ hai phía. Thứ nhất, là từ phía cán bộ, công chức Nhà nước mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Nguyên nhân là do: “Xa nhân dân... Khinh nhân dân... Sợ nhân dân... Không tin cậy nhân dân... Không hiểu biết nhân dân... Không yêu thương nhân dân… Thậm chí còn lừa phỉnh dân và dọa nạt dân”. Thứ hai, “Quan tham vì dân dại”. Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì “quan” dù không liêm cũng phải hóa ra liêm. Vì vậy “dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ thực hiện chữ liêm”.

phòng chống tham nhũng như thế nào? Tham nhũng là vướng vào chủ nghĩa cá nhân, là trục lợi: “Là người có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”. Vì thế, muốn chống tham nhũng, phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân với tất cả các biện pháp, trong đó “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”. Trong những năm gần đây, tệ nạn tham nhũng, hối lộ, lãng phí ở nước ta diễn ra rất nghiêm trọng, vấn đề này, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đề ra quyết tâm chính trị đó là: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan Nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức”. Đây là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, phải quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống tham nhũng, tập trung tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng và tiến hành các cuộc thanh tra nhằm phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, thời gian tới các cấp các ngành cần thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng. Trong đó, cần nhận tính cấp thiết và phương thức phòng chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó, cụ thể hóa vào các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn để tham mưu đúng, trúng và kịp thời cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách lớn trong phòng chống tham nhũng hiệu quả.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, cơ chế kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng.

Ba là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Mạnh