học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hướng dẫn Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019
Ngày đăng 20/02/2019 | 14:33  | Lượt xem: 1014

Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/QU, ngày 24/01/2019, của Quận ủy Long biên về việc “Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019”. Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy phường Ngọc Lâm hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo sự thống nhất trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảnggắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai kế hoạch tu dưỡng.

- Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

- Cụ thể hóa Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Khuyến khích các tập thể, cá nhân có mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu:

- Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phải phù hợp với từng cá nhân gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và có tính khả thi.

- Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, dễ thực hiện, tránh hình thức và được thực hiện thường xuyên gắn với sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch tu dưỡng

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

- Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Những tồn tại hạn chế của bản thân đã được chỉ ra khi kiểm điểm cuối năm 2018.

2. Định hướng nội dung xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân cho các nhóm đối tượng

a. Đối với người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý (kể cả người không là đảng viên nhưng giữ cương vị lãnh đạo, quản lý)

Ngoài việc bám sát căn cứ nêu tại mục 1 để xác định nội dung tu dưỡng thì cần quan tâm các nội dung sau gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và lãnh đạo, quản lý để xây dựng kế hoạch tu dưỡng. Cụ thể như sau:

* Về tôn trọng Nhân dân:

- Lắng nghe và chân thành tiếp thuý kiến góp ý của cấp dưới và quần chúng nhân dân đối với bản thân mình với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; không có định kiến với người góp ý, phê bình mình.

- Cương quyết đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của cấp dưới và Nhân dân.

- Tôn trọng, gần gũi giúp đỡ cấp dưới và Nhân dân.

- Chủ động nhận khuyết điểm thiếu sót trước cấp dưới và Nhân dân.

* Về phát huy dân chủ:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là 6 quy chế dân chủ do quận ban hành.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: không độc đoán, chuyên quyền;thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; khuyến khích sự tham gia đóng góp của cấp dưới và Nhân dân trong quá trình giải quyết công việc.

* Về chăm lo đời sống Nhân dân:

- Sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân.

- Chủ động tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

- Giải quyết kịp thời quyền lợi và những kiến nghị chính đáng của cấp dưới, của Nhân dân.

- Thực hiện tốt những điều đã hứa, nói đi đôi với làm.

-Gắn bó với Nhân dân nơi cư trú, gương mẫu tham gia các hoạt động, các phong trào nơi cư trú (phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia tổng vệ sinh, quyên góp ủng hộ, hội họp…).

b. Đối với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; công chức, viên chức chưa là đảng viên đang công tác trong các cơ quan, đơn vị

Ngoài việc bám sát căn cứ nêu tại mục 1 để xác định nội dung tu dưỡng thì cần quan tâm các nội dung sau:

- Giao tiếp với Nhân dân với thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; không phiền hà, sách nhiễu; không gây căng thẳng bức xúc, doạ nạt nhân dân.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo giải quyết kiến nghị, bức xúc của Nhân dân.

- Chấp hành quy định, tích cực tham gia các hoạt động tại khu dân cư.

c. Đối với đảng viên không giữ chức vụ đang sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố (bí thư, phó bí thư chi bộ tổ dân phố thuộc nhóm 1, không thuộc nhóm này).

Ngoài việc bám sát căn cứ nêu tại mục 1 để xác định nội dung tu dưỡng thì cần quan tâm các nội dung sau:

- Gương mẫu trong gia đình và cộng đồng.

- Làm tốt công tác vận động quần chúng, trước hết là vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách.

- Nói và làm nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu (đối với những đồng chí trước đây đã tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị nay đã nghỉ hưu).

- Sẵn sàng tham gia công tác tại tổ dân phố để phục vụ Nhân dân; không viện lý do sức khoẻ, tuổi tác để đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

- Không lợi dụng phê bình để bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

- Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết. 

* Lưu ý: Đảng viên đã miễn sinh hoạt đảng, đảng viên tuổi cao, sức yếu, bệnh tật được miễn toàn bộ các nội dung.

3. Quy trình thực hiện

3.1. Đối với chi bộ

Bước 1: Cá nhân đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng:

- Căn cứ định hướng tại mục 2, mỗi đảng viên xây dựng 01 kế hoạch tu dưỡng và thực hiện thường xuyên trong năm.

Bước 2: Đóng góp hoàn thiện kế hoạch tu dưỡng:

- Cá nhân báo cáo kế hoạch tu dưỡng trước chi bộ.

- Chi bộ đóng góp ý kiến.

- Cá nhân bổ sung hoàn thiện kế hoạch và ký chính thức.

* Lưu ý:

- Chi bộ có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ nội dung tu dưỡng của cá nhân đảng viên. Nếu thấy nội dung tu dưỡng không đúng nhóm đối tượng, dài dòng, không sát với thực tiễn, không có tính khả thi, có biểu hiện sao chép thì phải yêu cầu đảng viên đó phải viết lại cho đến khi đạt yêu cầu.

- Niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại cơ quan đơn vị nơi công tác đối với các đồng chí ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (công an, trường học…).

- Cấp ủy chi bộ quản lý kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên để định kỳ hàng tháng theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Bước 3: Cá nhân thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

Bước 4: Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng cá nhân:

- Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư cùng tập thể cấp ủy chi bộ thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên cùng với thông tin do MTTQ và các đoàn thể cùng cấp cung cấp để có nhận xét, đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên, của cán bộ công chức chưa là đảng viên nhưng do chi bộ quản lý. Nêu rõ những mặt được, chưa được để rút kinh nghiệm (không yêu cầu từng đảng viên phải báo cáo).

- Trong trường hợp có vấn đề cần quan tâm liên quan đến trách nhiệm của cá nhân đảng viên nào thì chi bộ yêu cầu cá nhân đó báo cáo làm rõ.

- Trong kỳ họp Đảng uỷ hàng tháng, đảng ủy đánh giá, chỉ đạo chung việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng đối với các chi bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ, kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

- Cuối năm chỉ đạo đảng viên phải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng trong bản tự kiểm điểm chung làm căn cứ để đánh giá phân loại đảng viên cuối năm.

3.2. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

- Đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội nếu là đảng viên thì thực hiện theo chỉ đạo của chi bộ.

- Không yêu cầu đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng riêng.

- MTTQ và từng đoàn thể bàn bạc cách thức, phương pháp để giám sát cán bộ đảng viên thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo sự phân công của MTTQ một cách có hiệu quả (nội dung này cần triển khai, phân công cụ thể tránh chồng chéo).

3.3. Đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

Định kỳ nhận xét, đánh giá (hàng tháng đối với người đang công tác ở cơ quan; hoặc hàng quý đối với đoàn thể) việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cá nhân các trường hợp chưa là đảng viên.Cách thức nhận xét đánh giá như cách làm của chi bộ.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

4.1. Trong Đảng

- Ngoài việc giám sát thường xuyên, trong kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, cấp uỷ (chi bộ, đảng uỷ) phải có nội dung kiểm tra đối với cá nhân, tập thể trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Cấp uỷ định hướng cho MTTQ và các đoàn thể triển khai việc giám sát cán bộ đảng viên thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo phân cấp. Định kỳ hàng tháng yêu cầu MTTQ và các đoàn thể báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên cho cấp ủy cùng cấp và ngành dọc cấp trên.

4.2. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

- MTTQ chủ trì chỉ đạo và thống nhất phân công từng đoàn thể thực hiện giám sát cán bộ đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Việc giám sát phải đảm bảo nguyên tắc: chủ yếu giám sát thường xuyên; cấp nào giám sát cấp đó; không chồng chéo, giảm văn bản giấy tờ.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với cấp uỷ cùng cấp để cấp uỷ có thêm kênh thông tin trong việc đánh giá thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân.

* Lưu ý: việc giám sát của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ đảng viên là một kênh độc lập, không thay thế công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ đảng.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân

Đảng ủy phường chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân xong trước ngày 28/02/2019.

2. Quản lý kế hoạch tu dưỡng

- Các đồng chí diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý: nộp kế hoạch tu dưỡng theo đơn vị về ban Tuyên giáo quận ủy trước ngày 28/02/2019.

- Các chi bộ trực thuộc đảng ủy: Cấp ủy chi bộ quản lý kế hoạch tu dưỡng của đảng viên thuộc chi bộ.

- UBND - UB MTTQ, các đoàn thể phường, các đơn vị: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, công chức chưa phải là đảng viên (Chủ tịch UBND phường quản lý kế hoạch tu dưỡng của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, cán bộ công chức cơ quan phường chưa là đảng viên; Chủ tịch MTTQ phường quản lý kế hoạch tu dưỡng của trưởng phó ban công tác mặt trận tổ dân phố chưa là đảng viên; trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường quản lý kế hoạch tu dưỡng của chi hội trưởng, chi hội phó đoàn thể tổ dân phố chưa là đảng viên theo mạch dọc)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí UV BTV phụ trách, ĐUV phụ trách chi bộ

- Chỉ đạo các chi bộ triển khai nghiêm túc Hướng dẫn.

- Chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa bàn phụ trách.

2. Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy

- Hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện của các chi bộ, đoàn thể. Định kỳ báo cáo kết quả và tiến độ triển khai.

3. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường

- Căn cứ hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung đảm bảo phù hợp với đặc thù, tính chất hoạt động của tổ chức hội và triển khai sâu rộng tới đoàn viên, hội viên để thực hiện.

- Định kỳ hàng quý (hoặc khi có yêu cầu) báo cáo kết quả triển khai với ban Thường vụ Đảng ủy (thông qua cán bộ Tuyên giáo)

4. Các chi bộ trực thuộc

- Tổ chức quán triệt, hướng dẫn chi tiết về phương pháp, cách thức tiến hành nhằm tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai hướng dẫn.

- Định kỳ hàng quý (hoặc khi có yêu cầu) báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện với ban Thường vụ Đảng ủy (thông qua Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy).

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các chi bộ trực thuộc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Đảng ủy phường để chỉ đạo, giải quyết./.