học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Lấy ý kiến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận
Ngày đăng 01/04/2022 | 08:19  | Lượt xem: 45

Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 104-KH/QU về việc “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, việc lấy ý kiến góp ý nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ quận Long Biên trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ. Mở rộng dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với người đứng đầu địa phương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp.

Nội dung lấy ý kiến

Việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được cụ thể hóa qua 19 câu hỏi tập trung các nội dung như: Là trung tâm của sự đoàn kết trong đơn vị; Phát huy dân chủ; Nêu gương, nói đi đôi với làm; Không buông lỏng lãnh đạo; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; Không bao biện làm thay; Có tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo; Sâu sát tổ dân phố, nắm chắc tình hình địa phương; Chủ động giải quyết khó khăn vướng mắc của địa phương; Thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; Tôn trọng đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân; Biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý; Khả năng kiềm chế cảm xúc cá nhân; Gần gũi, quan tâm cán bộ cấp dưới; Năng lực định hướng công việc và truyền cảm hứng cho cấp dưới; Khách quan, công tâm trong nhìn nhận đánh giá đối với cấp dưới; không thành kiến cá nhân hoặc có biểu hiện trù dập; Luôn đúng giờ, đúng hẹn; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi; Không sa vào các tệ nạn xã hội.

Đối tượng thực hiện

Đối tượng được góp ý: Đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Đối tượng tham gia góp ý: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố.

Cách thức triển khai

Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng và đảng ủy phường tổ chức xin ý kiến góp ý (bằng phiếu kín) đánh giá kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐi/TW về nêu gương đối với cá nhân đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ban Tuyên giáo Quận ủy tổng hợp kết quả góp ý kiến đối với từng trường hợp và tổng hợp chung toàn Quận.

Cá nhân được góp ý tiếp thu, xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Thời gian thực hiện: 6 tháng/lần (tháng 5 và tháng 11).

Việc tổ chức tham gia góp ý kiến phải đảm bảo dân chủ, công khai, trung thực, tránh hình thức, thiết thực, hiệu quả. Thông tin phải được tổng hợp kịp thời, khách quan, phục vụ đánh giá cán bộ và tiêu chí chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Gắn việc tham gia đóng góp ý kiến với việc xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

* Nguồn: Ban Tuyên giáo Quận ủy