hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2022.
Ngày đăng 06/09/2022 | 16:42  | Lượt xem: 32

Tối ngày 05/9/2022, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 2, Chi bộ tổ dân phố số 2 phường Ngọc Lâm tổ chức sinh hoạt Chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 chủ trì buổi sinh hoạt, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 triển khai các nội dung tại buổi sinh hoạt

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐU, ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy phường Ngọc Lâm, cũng tại buổi sinh hoạt đồng chí bí thư chi bộ đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tại buổi sinh hoạt các đồng chí đảng viên chi bộ đã thảo luận trao đổi nhận thức về Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua đó nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Các đảng viên đã nghiên cứu và phát biểu sôi nổi tập trung vào đề dẫn mà cấp ủy triển khai...Thư ký đã ghi đầy đủ và thiết lập biên bản buổi sinh hoạt chuyên đề để báo cáo đảng ủy đúng tiến độ.

Đồng chí Bí thư đã tổng hợp và kết luận buổi sinh hoạt. Chi bộ đã biểu quyết 100% nhất trí các nội dung sinh hoạt.

Các đồng chí Đảng viên biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết và các nội dung tại buổi sinh hoạt