hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo CNTT phường tháng 6/2020
Ngày đăng 17/06/2020 | 17:23  | Lượt xem: 67

Sáng ngày 17/06/2020, tại Phòng họp II, Ban chỉ đạo CNTT phường họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết PBTTT Đảng ủy – Trưởng ban biên tập tin bài cùng toàn thể thành viên BCĐ CNTT phường. Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND phường, trưởng ban chỉ đạo CNTT phường chủ trì cuộc họp.

Thay mặt Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Công chức Văn phòng thống kê trình bày báo cáo kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường tháng 5. Trong tháng, các đồng chí Cán bộ, công chức đã thực hiện tốt các nội dung tiêu chí mô hình cơ quan điện tử đề ra. Các phần mềm sử dụng hiệu quả, văn bản đi, đến được xử lý kịp thời, không có văn bản chậm muộn, quá hạn. Duy trì tốt mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trong tháng tiếp nhận 952 hồ sơ hành chính, đã giải quyết 932 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, chậm muộn. Mô hình tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được theo dõi chặt chẽ đúng quy định. Hoạt động đăng tải tin, bài trên cổng thông tin điện tử phường đảm bảo theo định hướng hàng tuần, trong tháng tổng số 47 tin bài được đăng, 5 tin bài liên thông trên cổng thông tin điện tử quận, phường.

Tại hội nghị, có 05 ý kiến phát biểu chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục để trong những tháng tiếp theo mô hình cơ quan điện tử hoạt động tốt và có hiệu quả hơn. Tập trung hoàn thiện trang điện tử thông tin phường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Trưởng ban chỉ đạo CNTT phường yêu cầu các đồng chí Cán bộ, công chức duy trì và vận hành tốt các phần mềm ứng dụng CNTT. Cán bộ CNTT tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời các thay đổi trên trang thông tin điện tử phường, tham mưu kế hoạch bảo dưỡng định kỳ máy móc trang thiết bị, đề xuất lãnh đạo các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các bộ phận chuyên môn cần tăng cường sử dụng và bổ sung Slide trình chiếu, tài liệu cuộc họp đảm bảo theo tiêu chí chấm điểm mô hình cơ quan điện tử.  Duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban biên tập tin bài về việc định hướng và viết tin bài trên cổng thông tin điện tử phường và quận. Thực hiện đầy đủ, chất lượng các nội dung của Mô hình cơ quan điện tử cấp phường.