Xuất bản thông tin

Hội Đồng Nhân phường Ngọc Lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 08/07/2016 | 14:50  | Lượt xem: 3167

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 29 đại biểu do cử tri ở trên địa bàn phường bầu ra. HĐND phường Ngọc Lâm có 01 Chủ tịch và 01 Phó chủ tịch cùng 2 ban của HĐND: Ban kinh tế xã hội và Ban pháp chế. Mỗi Ban của HĐND phường có 5 thành viên và hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường.

2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó ban của Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường.

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu theo quy định tại điều 88 và điều 89 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

6. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phường và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

7. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.

 

Năm sinh

Trình độ

Liên hệ

Học vấn

Chính trị

Chuyên môn

1. Chủ tịch HĐND phường: Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

1970

12/12

Cao cấp

Cử nhân luật

SĐT: 0988522412

Email:

nguyenvantuan_pnl_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phó chủ tịch HĐND: Đ/c Hoàng Mạnh Cường

1971

12/12

Trung cấp

Cử nhân kinh tế Cử nhân văn hóa

SĐT: 0989535898

Email: Hoangmanhcuong_hdndlongbien@hanoi.gov.vn