công tác đảng

Đảng bộ Ngọc Lâm hoàn thành nhiệm vụ học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ngày đăng 28/06/2021 | 20:40  | Lượt xem: 119

Từ ngày 26 – 28/6/2021 Đảng ủy phường tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập trực tuyến Toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 450 đảng viên trong toàn đảng bộ chưa tham gia học tập lớp 1 được tổ chức vào ngày 27, 28/3/2021 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị phường Ngọc Lâm được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Với 04 buổi học trong 02 ngày Ban tổ chức phường Ngọc Lâm nghiêm túc kiểm soát quy chế hội họp, đôn đốc các thành phần. Số lượng đảng viên được triệu tập giao động từ 94% đến 97%, số ít các trường hợp vắng đột xuất có báo cáo cụ thể và nghe các đồng chí bí thư chi bộ quán triệt lại các nội dung chưa theo dõi ./.

*Một số hình ảnh:

Một số hình ảnh tại điểm học tập - phòng họp trực tuyến trường THCS Ái Mộ
Một số hình ảnh tại điểm học tập - Phòng họp trực tuyến UBND phường