CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
180/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác thu ngân sách, tập trung vào thuế ngoài quốc doanh 9 tháng đầu năm 2020 15/09/2020
179/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát công tác thu ngân sách, tập trung vào thuế ngoài quốc doanh 9 tháng đầu năm 2020 14/09/2020
178/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2020 25/08/2020
177/BC-HĐND Báo cáo cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay 14/08/2020
48/NQ-HĐND Nghị quyết xin thôi làm nhiệm đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 26/06/2020
47/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thống qua bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 26/06/2020
46/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn và dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường năm 2020 26/06/2020
45/NQ-HĐND Nghị định phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách phường năm 2019 26/06/2020
44/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 26/06/2020
286/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong sáng tác và xây dựng câu lạc bộ thơ phường Ngọc Lâm giai đoạn 2018-2020 18/06/2020
176/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 16/06/2020
175/TTr-HĐND Về việc xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND phường 16/06/2020
271/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 phường Ngọc Lâm 09/06/2020
265/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2020 04/06/2020
214/UBND-VP Công văn về việc xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn 03/06/2020
174/TB-HĐND Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm trước kỳ họp thứ X 29/05/2020
173/TB-HĐND Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ X-HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016-2021 29/05/2020
172/KH-HĐND Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ IX-HĐND phường 25/05/2020
171/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ IX-HĐND phường 25/05/2020
214/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 04/05/2020