Bài viết chuyên sâu

Kết quả Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phường Ngọc Lâm!
Ngày đăng 15/06/2020 | 16:04  | Lượt xem: 124

Đảng bộ phường Ngọc Lâm tính đến thời điểm triển khai tổ chức đại hội các chi bộ có 1213 đảng viên trong đó miễn sinh hoạt và công tác 283 đồng chí, dự bị 17 đồng chí, đảng viên chính thức đang sinh hoạt có 913 đồng chí với 36 chi bộ trực thuộc đều đủ điều kiện tổ chức đại hội với 4 nội dung.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó là những khó khăn, thách thức như: Việc sáp nhập tổ dân phố đúng vào dịp các chi bộ trực thuộc đang tiến hành đại hội, dịch bệnh covid - 19 bùng phát… cũng là một khó khăn không nhỏ trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn đại hội Đảng của cấp trên, bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy Long Biên mà trực tiếp là tổ công tác chỉ đạo đại hội các Đảng bộ chi bộ cơ sở, Đảng bộ phường Ngọc Lâm đã khắc phục mọi khó khăn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội của 36 chi bộ trực thuộc, sáp nhập từ 29 chi bộ tổ dân phố thành 14 chi bộ tổ dân phố và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay từ công tác quán triệt và triển khai thực hiện ngày 30/8/2019 Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt  riển khai đầy đủ các văn bản liên quan đến Đại hội như: Chỉ thị 35, các văn bản hướng dẫn của Thành ủy, Quận ủy; Đảng uỷ và triển khai tới các chi bộ. Ra quyết định Thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ phường gồm: Tiểu ban văn kiện; tiểu ban nhân sự; tiểu ban tuyên truyền, hậu cần. Đảng ủy đã xây dựng và ban hành lịch trình tổ chức Đại hội để các chi bộ bám sát tiến độ thực hiện.

Đối với Đại hội các chi bộ trực thuộc: Từ ngày 1/1/2020 đến 14/1/2020 Đảng ủy đã cơ bản thông qua dự thảo báo cáo chính trị và phương án nhân sự các chi bộ trực thuộc (riêng chi bộ trường tiểu học Ái Mộ B do có biến động về nhân sự chủ chốt nên sau khi có sự luân chuyển cán bộ mới thông qua được phương án nhân sự.  Ngày 15/1/2020 Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm (chi bộ tổ dân phố 27) để các chi bộ trực thuộc học tập , rút kinh nghiệm. Sau khi 18 chi bộ đã đại hội thành công thì Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020; chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số số 886/QĐ-UBND ngày 27/2/2020 về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020; Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã tiếp tục cho các chi bộ không thuộc diện sáp nhập tổ chức Đại hội với 4 nội dung và 16 chi bộ thuộc diện sáp nhập tổ chức Đại hội với 3 nội dung (không bầu cấp ủy chi bộ)

   Mặc dù khi các chi bộ trực thuộc đang tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Ngọc Lâm tiếp nhận chủ trương sáp nhập tổ dân phố cũng có lúng túng trong triển khai thực hiện song bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tổ công tác chỉ đạo Đại hội của quận ủy Long Biên công tác triển khai thực hiện của Đảng bộ phường đã được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc và đúng thời gian quy định. Thực hiện hướng dẫn số 07/HD-BTC ngày 08/11/2019 và hướng dân số 09/HD-BTC ngày 02/3/2020 về việc Sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi thực hiện việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn Quận Long Biên, Từ ngày 13/3/2020-17/3/2020 Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm cấp ủy chi bộ đối với 12 chi bộ thuộc diện sáp nhập. Tới ngày 20/3/2020 Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã hoàn thành việc ra quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và chỉ định cấp ủy viên dựa trên kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 chi bộ trực thuộc, với 92 cấp ủy viên. Trong đó: Tái cử: 71 đ/c (77,17%). Mới tham gia cấp ủy: 21 đ/c (22,83%). Số Bí thư chi bộ tái cử: 16 đ/c (76,20%). Số Bí thư chi mộ mới: 5 đ/c (23,80%). Về trình độ:Văn hóa:Tốt nghiệp THPT: 92 đ/c (100%), Tốt nghiệp THCS: 0 đ/c (0%), Về chuyên môn nghiệp vụ:Tiến sỹ : 01 đ/c (1,09%), Thạc sỹ :02 đ/c (2,17%), Đại học: 55 đ/c (59,78%), Cao đẳng 05 đ/c (5,43%), Trung cấp: 15 đ/c (16,3%), Sơ cấp, chưa qua đào tạo: 14 đ/c (15,22%). Về lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp: 05 đ/c (5,43%), trung cấp: 31 đ/c (33,7%), sơ cấp, chưa qua đào tạo : 56 đ/c (60,87%). Về giới tính: Nam: 59 đ/c (64,13%), Nữ : 33 đ/c (35,87%). Về độ tuổi: Dưới 35: 1đ/c (1,09%), từ 35-40: 5đ/c (5,43%), từ 40-50: 13đ/c (14,13%), trên 50 : 73 đ/c (79,35%)

Khi tổ chức triển khai không thể tránh một số vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Trong số 18 chi bộ đã đại hội 4 nội dung trước khi có chủ trương sáp nhập có 13 chi bộ thuộc diện sáp nhập, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã ra quyết định chuẩn y. Tuy nhiên sau khi sáp nhập tổ dân phố Quyết định chuẩn y không còn giá trị, vì vậy không tránh khỏi những suy nghĩ, tư tưởng trong một số cán bộ đảng viên. Trong quá trình thực hiện việc sáp nhập một số chi bộ công tác nhân sự gặp nhiều khó khăn.

Về cơ bản: Các chi bộ đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên, được sự quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ. Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022 và việc sáp nhập tổ dân phố đã thành công tốt đẹp. Đại hội các chi bộ và việc sáp nhập tổ dân phố đã thực hiện đúng nội dung, chương trình đại hội theo quy định, đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ qua và đề ra được mục tiêu, chỉ tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Trong quá trình chuẩn bị và diến ra đại hội đã thực hiện nghiêm túc quy trình nguyên tắc thể lệ bầu cử và việc sáp nhập tổ dân phố thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên. Sau đại hội và sáp nhập tổ dân phố tình hình các chi bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất không có đơn thư liên quan đến đảng viên. Tất cả đã tạo nên thành công Đại hội 21/21 chi hội trực thuộc Đảng bộ phường Ngọc Lâm./.

*Một số hình ảnh:

Toàn cảnh đại hội chi bộ 28
Đại hội chi bộ 16
Đại hội chi bộ 28
Đại hội chi bộ 18