Bài viết chuyên sâu

MTTQ phường Ngọc Lâm tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 01/06/2021 | 09:10  | Lượt xem: 43

Với 17.082 cử tri tham gia đi bỏ phiếu bầu cử đạt 99,5% vào ngày 23/5/2021 vừa qua, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã thành công tốt đẹp.

Nhìn lại quá trình và kết quả của MTTQ phường tham gia công tác bầu cử, trong kết quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ mặt trận phường Ngọc Lâm với vai trò tích cực tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Các hoạt động đều được gắn với chắc năng nhiệm vụ của mặt trận, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công

MTTQ phường đã thực hiện đầy đủ việc tham gia xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử. Công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tập huấn triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử. Tham gia là thành viên BCĐ bầu cử phường và tham gia đầy đủ các hoạt động xây dựng văn bản chỉ đạo công tác bầu cử của địa phương. BTT MTTQ phường, các Ban CTMT tham gia đầy đủ các đợt tập huấn của MTTQ, UBBC các cấp tổ chức. Công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc và nơi cư trú được tổ chức đúng luật và tiến độ yêu cầu. Đối với hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác: MTTQ phường phối hợp với Đảng ủy, UBND phường tổ chức hội nghị nơi công tác cho 2 người ứng cử đại biểu HĐND quận đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn. Đối với hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú: Trên cơ sở hướng dẫn của MTTQ quận  BTT MTTQ phường đã chủ động chuẩn bị nội dung và chương trình hội nghị; phối hợp với UBND chuẩn bị cơ sở vật chất kinh phí, chỉ đạo các Ban CTMT tổ dân phố mời cử tri và phân công lãnh đạo phường dự. Tổng số BTT MTTQ phường đã chủ trì tại 5 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại các tổ dân phố cho 6 người ứng cử HĐND các cấp của các đơn vị bạn. Các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, số cử tri tham dự đạt trên  70 người/1 hội nghị; kết quả tại các hội nghị 100% cử tri có mặt bày tỏ tín nhiệm và biểu quyết tán thành. Công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND với cử tri để vận động bầu cử, theo kế hoạch của BTT MTTQ quận  tổ chức các hội nghị tiếp xúc theo hình thức trực tuyến MTTQ phường đã phối hợp với UBND phường tổ chức tốt các hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri để người ứng cử tại phường và quận để những người ứng cử thực hiện quyền vận động. Ngày 21/5/2021, Ủy ban MTTQ phường  cũng đã tổ chức thành công hội nghị mạn đàm tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới  hơn 100 cử tri dự là các liên gia trưởng tại 14 tổ dân phố. Các hội nghị cử tri tham gia theo đúng thành phần hướng dẫn và đảm bảo giãn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, MTTQ phường cũng thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 2/2021 đã, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.  MTTQ phường đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng. Tổng số đã kiểm tra, giám sát 36 lượt tại các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu và trụ sở cơ quan phường. Các đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đều có biên bản và mọi vướng mắc, tồn tại hạn chế đều được các trưởng đoàn trao đổi, báo cáo lại kịp thời cho BCĐ phường và các tổ bầu cử. Ngoài ra, BTT MTTQ phường còn đã phối hợp với Ban bầu cử số 3 của quận và BCĐ bầu cử phường  kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường.

Đối với công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức công tác bầu cử BTT MTTQ phường thường xuyên tham gia trực tiếp công dân cùng với TT HĐND – UBND phường  tiếp dân theo định kỳ và theo  sự phân công của BCĐ bầu cử phường. Trên địa bàn phường không có đơn thư trước, trong và sau công tác bầu cử.   

Với sự chủ động, tích cực MTTQ phường  Ngọc Lâm đã chủ động trong mọi công việc liên quan tới triển khai công tác bầu cử trên địa bàn phường. Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng luật và hướng dẫn của các cấp. Các Ban CTMT thực hiện đúng chức năng vai trò trong công tác bầu cử và các thành viên đều tham gia tổ bầu cử.  Dù còn có một số hạn chế, khó khăn: Số lượng cử tri trên địa bàn đông, các tổ bầu cử khi lập danh sách cử tri còn sai sót; tiến độ trang trí tại các khu vực bỏ phiếu theo mốc thời gian quy định chậm; công tác trực tại các khu vực niêm yết danh sách cử tri…thời gian đầu còn chưa đầy đủ nhưng đến nay đã khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã thành công tốt đẹp. Hệ thống mặt trận phường đã vào cuộc tích cực vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử, nhiều khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%; toàn phường đạt 99,5%,  đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dư luận nhân dân trên địa bàn phường đồng thuận và đánh  giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đối với công tác bẩu cử.